REGULAMIN IMPREZ w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0161.10.2024 Dyrektora PiMBP w Olkuszu z dnia 8 lutego 2024 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu, zwanej dalej Biblioteką. Siedziba Biblioteki – 32-300 Olkusz, ul. F. Nullo 29b.
 2. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia edukacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane
  i/lub współorganizowane przez Bibliotekę.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13. roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.
 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Biblioteką.
 3. W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczona jest w miejscach do tego celu przeznaczonych: w Bibliotece oraz na stronie internetowej, ponadto informacja ta może być przesłana na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
 1. Imprezy są bezpłatne, a treści przekazywane w trakcie imprezy mają charakter edukacyjny.
 1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny na pierwszych zajęciach zostaje poinformowany przez prowadzącego zajęcia
  o ich organizacji (w niektórych przypadkach otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia lub konkurs.  Formularze stanowią Załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego Regulaminu).
 2. W trakcie zajęć otwartych, prowadzonych w grupach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa
  na rodzicach/opiekunach prawnych.
 3. Rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia na własną odpowiedzialność oraz podejmuje decyzję w sprawie samodzielnego opuszczania przez dziecko zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody
  na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko, zobowiązany jest do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
 4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu.
  Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgodzie rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu osoba prowadząca zajęcia oraz Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 5. W wycieczkach edukacyjnych osoby niepełnoletnie uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/opiekunem prawnym. Biblioteka zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić rodzice/opiekunowie prawni. Rodzic/ opiekun prawny pozostawia dziecko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia na własną odpowiedzialność
  po wyrażeniu pisemnej zgody.
 6. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć
  przed ich zakończeniem
 7. Biblioteka nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub w salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 8. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali (w tym sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych) ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Biblioteki.
 11. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających. Na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 12. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie imprez decyzje podejmuje Dyrektor PiMBP w Olkuszu.
 1. Podmioty współpracujące z Biblioteką,  t.j. organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne formy zorganizowanej działalności korzystają z obiektu Biblioteki po uzyskaniu zgody Dyrektora  i ustaleniu warunków korzystania.
 2. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach
  i samodzielny powrót dziecka do domu.
 3. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach imprez jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu   ul. Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz.
 2. Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza powierzonych danych osobowych innym osobom i instytucjom.
 3. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 4. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w celach związanych
  z uczestnictwem w imprezie. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Bibliotekę w celach promocyjnych oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.
 5. Rodzic/opiekun prawny dziecka uczestniczącego w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę
  w celach związanych z uczestnictwem w imprezie. Dane osobowe podane przez rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane przez Bibliotekę w celach promocyjnych oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem zgodnie z klauzulą informacyjną.
 6. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu przepisami Instrukcji Kancelaryjnej.
 7. Uczestnicy imprezy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia, przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnicy imprezy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania,  iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Kontakt  z naszym inspektorem danych osobowych:  Paweł Wójcikowski: adres e-mail iod@biblioteka.olkusz tel.326430619 w.28
  lub wysyłając pismo na podany adres w pkt.1.
 11. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  przez Bibliotekę.
 12. Podczas imprez Uczestnik może zostać poproszony o wyrażenie i podpisanie zgody na publikację wizerunku.
 13. Biblioteka organizuje konkursy, w których obowiązuje odrębny regulamin, publikowany każdorazowo na stronie internetowej Biblioteki i jest dostępny w siedzibie Biblioteki i jej filiach.
 14. Udział w imprezach małoletnich dzieci oznacza pisemne wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów prawnych.
 15. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę zamieszczenie wizerunku dziecka utrwalonego podczas imprezy na stronie internetowej
  i fanpage'u Biblioteki oraz na lokalnych portalach (www.umig.olkusz.pl, www.sp.olkusz.pl, www.olkuszanin.pl, www.przeglad.olkuski.pl) i w lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.
 16. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na prawo do nieodpłatnej prezentacji pracy wykonanej przez swoje dziecko na wymienionych polach eksploatacji: na wystawie, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom wyłącznie w celu ich nieodpłatnej prezentacji
  na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
 1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i prowadzącego imprezę.
 2. Biblioteka oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator
  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego
  w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie - stałe lub tymczasowe - zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.olkusz.pl.

Regulamin wynajmu Czytelni Młodzieżowej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0161.18.2023 Dyrektora PiMBP w Olkuszu z dnia 14 września 2023 r.

 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu, zwaną dalej Wynajmującym, a osobą fizyczną lub podmiotem dokonującym rezerwacji i wynajmu, zwanym dalej Najemcą.
 2. Przedmiotem wynajmu jest Czytelnia Młodzieżowa (znajdująca się na I piętrze budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29 b o powierzchni 100 m2), zwana dalej Salą Konferencyjno–Edukacyjną.
 1. Rezerwacja Sali Konferencyjno–Edukacyjnej dokonywana jest przez Najemcę poprzez złożenie wniosku stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego (www.biblioteka.olkusz.pl).
 2. Wypełniony wniosek należy przesłać drogą mailową (adres: info@biblioteka.olkusz,pl) lub dostarczyć do Wynajmującego nie później niż 14 dni przed planowanym wynajmem.
 3. Wynajmujący poinformuje Najemcę o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku w ciągu 2 dni roboczych od jego wpływu do Wynajmującego.
 4. Wynajem Sali Konferencyjno–Edukacyjnej możliwy jest tylko w terminie zaakceptowanym przez Wynajmującego, nie powodującym utrudnień w jego pracy.
 5. Wynajmu dokonuje się na podstawie umowy najmu stanowiącej Załącznik Nr 2
  do niniejszego Regulaminu.
 6. Sala Konferencyjno-Edukacyjna jest wynajmowana w godzinach działalności Wynajmującego. Wynajem w pozostałych godzinach musi być przedmiotem odrębnych ustaleń.
 7. Anulacji rezerwacji sali należy dokonać minimum 48 godzin przed planowanym wynajmem. Brak anulowania rezerwacji skutkuje naliczeniem 100% kosztów wynajmu sali.
 8. Wynajmujący może odmówić wynajmu, jeżeli zaistnieją przesłanki świadczące
  o tym, że charakter wydarzenia może naruszać dobre imię Wynajmującego, głosić treści agresywne, demoralizujące, agitujące politycznie lub religijnie lub jeżeli podejrzewa stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się
  w trakcie wydarzenia oraz za jego jakość i poziom. Odpowiedzialność za wydarzenie w całości bierze na siebie Najemca.
 10. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno–marketingowymi zajmuje się Najemca, bądź wskazany przez niego na piśmie podmiot. Wynajem sali nie nosi znamion współorganizacji.
 11. W wynajętych pomieszczeniach zabrania się bezpośredniego mocowania do ścian
  i wyposażenia (klejenia, przykręcania, przybijania) elementów scenografii, plakatów oraz tabliczek informacyjnych. Sposób montażu niezbędnych elementów np. reklam itp. oraz montaż urządzeń technicznych i korzystanie z instalacji odbywa się w uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Wynajmującego. Unikać należy aranżacji naruszającej normalny tok obsługi użytkowników.
 12. Wynajem pomieszczeń i organizacja wydarzeń nie może kolidować z bieżącą działalnością Wynajmującego.
 13. W pomieszczeniach Wynajmującego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywaniu napojów alkoholowych oraz wszelkich innych środków odurzających.
 14. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Najemcę
  w Sali Konferencyjno-Edukacyjnej oraz na terenie budynku Wynajmującego.
 1. Za wynajem Sali Konferencyjno-Edukacyjnej obowiązują następujące opłaty:
  • wynajem do celów niekomercyjnych  – 60,00  zł  za 1 godzinę
  • wynajem do celów komercyjnych – 130 zł za 1 godzinę
  • udostępnienie powierzchni pod catering – 170 zł – 1 spotkanie
  • wynajęcie zastawy do organizacji przerwy kawowej – 200 zł – 1 spotkanie
 2. Podane ceny są cenami brutto. Płatności dokonywać należy w terminie i na numer rachunku bankowego Wynajmującego podany w fakturze.
 3. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali w stosunku do czasu zarezerwowanego, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu.
 4. W przypadku, nieterminowego regulowania płatności Wynajmujący ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę i anulować inne rezerwacje Najemcy.
 5. Nie pobiera się opłat za wynajem w przypadku współorganizacji wydarzenia z Wynajmującym.
 1. W cenie wynajmu sali Wynajmujący udostępnia na prośbę Najemcy sprzęt nagłaśniający oraz inne wyposażenie według uzgodnień między stronami.
 2. W przypadku korzystania przez Najemcę z własnego sprzętu (np. laptopa), Wynajmujący umożliwi Najemcy podłączenie i sprawdzenie przedmiotowego sprzętu przynajmniej 30 min przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Najemca może korzystać z zapewnionego we własnym zakresie serwisu kawowego i cateringu, zgodnie z § 3 pkt 1 ppkt c.
 4. Inne usługi, np. reklamowe (wystawienie roll-up, banerów, ulotek, zamieszczenie informacji na stronie, itp.), zapewnienie pracowników Biblioteki do obsługi urządzeń wyceniane są indywidualnie.
 1. Najemca zobowiązany jest do:
  a) poinformowania Wynajmującego o otrzymaniu wiadomości o rozpatrzeniu wniosku na wynajem  Sali Konferencyjno – Edukacyjnej (przynajmniej w formie elektronicznej na adres e-mail: info@biblioteka.olkusz.pl),
  b) respektowania wszystkich zasad niniejszego Regulaminu, w tym utrzymania porządku, przestrzegania zasad sanitarnych, p.poż., BHP,
  c) utrzymania porządku i czystości w trakcie trwania spotkania,
  d) usunięcia materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu spotkania,
  e) posprzątaniu przez firmę cateringową po zakończonym poczęstunku.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za:
  a) wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania Sali Konferencyjno–Edukacyjnej, w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia oraz pokrycia kosztów zaistniałych zniszczeń w czasie trwania wydarzenia przez jego uczestników – na podstawie sporządzonego protokołu obu stron. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, w których będą przebywać uczestnicy wydarzenia,
  b) wypadki, urazy i inne uszkodzenia ciała, a także utratę życia, zaistniałe w czasie korzystania z pomieszczeń Biblioteki.
 3. Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe na rzecz Najemcy, Najemca odpowiada jak za własne działania.
 4. Usunięcie szkód przez Najemcę nastąpi w terminie określonym przez Wynajmującego.
 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia Sali Konferencyjno–Edukacyjnej bez podania przyczyny.
 2. Dokonanie rezerwacji Sali Konferencyjno–Edukacyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu

Załącznik do Zarządzenia Nr 0161.13.2024 Dyrektora PiMBP w Olkuszu z dnia 2 kwietnia 2024 r.

 1. Regulamin Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, zwanej dalej Biblioteką, określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z jej zasobów i usług. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Świadczonych Usług w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu.
 2. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne oraz bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przy zapisie Użytkownik jest zobowiązany:
  1. okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oświadczyć
   o aktualnym adresie zameldowania. Osoby, które nie mają adresu zameldowania zobowiązane są złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji.
  2. podpisać wypełnioną kartę zobowiązania.
 4. Za niepełnoletniego Uzytkownika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. W przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjść do Biblioteki (osoba niepełnosprawna, w podeszłym wieku oraz obłożnie chora) istnieje możliwość zapisu przez osobę, która zostaje pisemnie upoważniona przez przyszłego Użytkownika do: założenia konta bibliotecznego, odbioru karty bibliotecznej oraz korzystania z jego karty bibliotecznej. Mocodawca może cofnąć upoważnienie w każdej chwili. Druki stanowią Załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia i są dostępne w każdej placówce sieci bibliotecznej oraz na stronie biblioteka.olkusz.pl.
 6. Przy zapisie do Biblioteki zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia dodatkowo: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku osób, o których mowa w ppkt. 5 zbierane są następujące dane: imię i nazwisko oraz nr pesel.
 7. Wstępnego zapisu do Biblioteki można dokonać on-line. Należy wypełnić formularz zapisu dostępny w katalogu, następnie konto należy potwierdzić osobiście z dowodem tożsamości w dowolnej agendzie Biblioteki przed upływem trzech miesięcy. Po tym terminie konto zostanie usunięte.
 8. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna. Za wydanie karty Użytkownik uiszcza jednorazową opłatę w wysokości 2 zł. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty bibliotecznej, opłata za wydanie duplikatu wynosi 5 zł.
 9. Użytkownik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty oraz jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z posługiwania się jego kartą biblioteczną przez inne osoby (w tym za wypożyczone materiały biblioteczne i ich ewentualne niezwrócenie). Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie pracownikowi Biblioteki, w celu jej zablokowania.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do Użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.
 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 13. Biblioteka na pisemny wniosek Użytkownika usunie jego dane z bazy użytkowników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na pisemny wniosek Użytkownika (druk do pobrania w każdej placówce sieci bibliotecznej oraz na stronie biblioteka.olkusz.pl), po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.
 14. Biblioteka na pisemny wniosek Użytkownika zablokuje jego konto na określony we wniosku okres, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu.
 15. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
  1. zachowujących się agresywnie wobec innych Użytkowników lub bibliotekarzy,
  2. nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
  3. używających słów powszechnie uważanych za obelżywe,
  4. które swoim zachowaniem zakłócają pracę Użytkowników i dezorganizują pracę bibliotekarzy,
  5. których higiena osobista nie spełnia przyjętych standardów społecznych i może być uciążliwa dla innych Użytkowników.
 16. Osoby niepełnosprawne, poruszające się z psem przewodnikiem/asystentem osoby niewidomej, są odpowiedzialne za wszelkie szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 17. Użytkownik może przebywać na terenie Biblioteki z psem lub kotem pod warunkiem, że zwierzęta posiadają aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie. Bibliotekarz ma prawo żądać wglądu do zaświadczenia o posiadaniu przez zwierzę ważnego szczepienia. Właściciel ma obowiązek sprawować nad zwierzęciem ciągłą kontrolę. Zwierzę powinno być na smyczy, na rękach lub w transporterach. Psy muszą mieć założony kaganiec i smycz. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę na terenie Biblioteki niezwłocznie usuwa jego opiekun. Za wszystkie zniszczenia spowodowane przez zwierzę w Bibliotece, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim, odpowiada właściciel zwierzęcia. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta znajdujące się na terenie Biblioteki. W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia lub uciążliwości dla innych Użytkowników Biblioteki, bibliotekarz ma prawo prosić o niezwłoczne opuszczenie Biblioteki.
 18. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 1. W danej agendzie (Wypożyczalnia dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Mediateka, Filie) można wypożyczyć 5 materiałów bibliotecznych. Materiały biblioteczne są wypożyczane na okres 30 dni. Jednocześnie łączna liczba wypożyczonych materiałów bibliotecznych, we wszystkich agendach Biblioteki, nie może przekroczyć 10 materiałów bibliotecznych.
 2. Książki w formacie DAISY wypożyczane są osobo niepełnosprawnym wzrokowo, legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym ze względu na wadę wzroku.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ustalić indywidualny limit wypożyczanych materiałów bibliotecznych.
 4. W przypadku osób nieterminowo zwracających materiały biblioteczne bibliotekarz ma prawo do ograniczenia limitu wypożyczanych materiałów bibliotecznych.
 5. Wybrane materiały biblioteczne Użytkownik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone materiały biblioteczne.
 6. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można przesunąć, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.
 7. Prolongaty można dokonać:
  1. u dyżurnego bibliotekarza w agendzie, w której zostały wypożyczone materiały biblioteczne
  2. telefonicznie – łącząc się z agendą, w której zostały wypożyczone materiały biblioteczne;
  3. za pośrednictwem internetowego konta użytkownika dostępnego w katalogu PiMBP w Olkuszu;
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy mailowe do poszczególnych agend podane są na stronie internetowej Biblioteki biblioteka.olkusz.pl
 8. Użytkownicy, którzy podali adres poczty mailowej i wyrazili na to zgodę otrzymują zawiadomienia o dostępności materiałów bibliotecznych oraz przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Jest to usługa dodatkowa oferowana przez system biblioteczny, a nie zobowiązanie Biblioteki. Powiadomienia i przypomnienia generowane są automatycznie, mają charakter pomocniczy, a ich brak nie stanowi podstawy do anulowania opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych.
 9. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 10. Po upływie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka nie prolonguje ich.
 11. Biblioteka może skrócić ustalony w §2 ust. 1 termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, książki do konkursów, itp.).
 12. Użytkownik wypożycza materiały biblioteczne osobiście lub przez osobę upoważnioną do korzystania z konta, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość.
 13. W uzasadnionym przypadku Użytkownik może okazać numer karty bibliotecznej wyświetlony na własnym urządzeniu mobilnym (dostępny on-line po zalogowaniu się na konto Użytkownika w katalogu PiMBP w Olkuszu).
 14. Użytkownik korzystający z katalogu po zalogowaniu w systemie ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory.
  1. ZAMÓWIENIE (dotyczy materiałów bibliotecznych wypożyczonych przez innego Użytkownika) - o realizacji zamówienia Użytkownik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 7 dni od powiadomienia o ich dostępności, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
  2. REZERWACJA (dotyczy materiału bibliotecznego dostępnego w danym momencie w Bibliotece) - rezerwacje są realizowane następnego dnia po godz. 10.00. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 7 dni od powiadomienia o ich dostępności, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. Użytkownik może zarezerwować
   5 materiałów bibliotecznych.
 15. Wypożyczenie materiałów bibliotecznych znajdujących się w Magazynie (oznaczone sygnaturą MAG) jest realizowane następnego dnia po godz. 10.00.
 16. Biblioteka na prośbę Użytkownika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów oraz wydawnictw informacyjnych
 17. Na wniosek Użytkownika bibliotekarz może potwierdzić ilość aktualnie i/lub archiwalnie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poprzez wydruk historii wypożyczeń. Koszty wydruku ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem usług.
 1. Użytkownik ma obowiązek szanować powierzone mu materiały biblioteczne, sprzęt komputerowy oraz multimedialne pomoce dydaktyczne będące własnością Biblioteki, jako dobro publiczne:
  1. powinien zwracać uwagę na stan materiału bibliotecznego przed jego wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi,
   w przeciwnym razie przyjmuje się, że materiał biblioteczny nie był uszkodzony przed udostępnieniem,
  2. poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu, systemu i oprogramowania.
 2. Użytkownik nie może sam dokonywać napraw uszkodzonych materiałów bibliotecznych.
 3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych Użytkownik zobowiązany jest do odkupienia tego samego lub nowszego wydania. Jeżeli jest to niemożliwe Użytkownik zobowiązany jest wpłacić za materiał biblioteczny nie mniej niż 25 złotych. Jeśli materiał biblioteczny jest wydany po 2006 roku, a jego cena jest wyższa niż 25 złotych Użytkownik wpłaca kwotę w wysokości wpisanej do inwentarza.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane. Odpowiedzialny jest również za straty i nadużycia, popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i zbiorów multimedialnych.
 5. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych Użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, która umożliwia naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
 6. Za szkody wyrządzone przez użytkownika niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 7.  
 1. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Biblioteka nie ma obowiązku informowania
  o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 2. Za przetrzymywanie każdego wypożyczonego materiału bibliotecznego ponad termin określony w § 2 ust. 1. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,40 zł od jednego materiału bibliotecznego, za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego, czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.
 3. Przekroczenie terminów zwrotu materiałów bibliotecznych powoduje zablokowanie konta Użytkownika w pierwszym dniu po terminie zwrotu, w całej sieci Biblioteki. Odblokowanie konta następuje w chwili uregulowania wszystkich należności wobec Biblioteki.
 4. Opłata z tytułu przetrzymania materiałów bibliotecznych nie jest naliczana za okres zamknięcia Biblioteki (lub jej filii), np. z powodu remontu, inwentaryzacji zbiorów, nieobecności pracownika filii, o ile wcześniej nie został przekroczony termin zwrotu materiałów bibliotecznych.
 5. Użytkownik, do którego Biblioteka wystosowała upomnienia w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, pokrywa również ich koszty w wysokości:
 • I upomnienie - telefoniczne lub e-mailowe: 6,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,40 zł od materiału bibliotecznego za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu
 • II upomnienie – telefoniczne lub e-mailowe: 6,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,40 zł od materiału bibliotecznego za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu;
 • III upomnienie listowne (za potwierdzeniem odbioru): 6,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,40 zł od materiału bibliotecznego za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu
 1. Jeśli Użytkownik mimo wystosowanych monitów nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych Regulaminem, wyznaczony pracownik Biblioteki blokuje konto Użytkownika i naliczanie opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Jednocześnie wobec Użytkownika, który mimo wysłanych monitów nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej lub na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik odmawia odebrania lub nie odbiera kierowanej do niego korespondencji (upomnienie, wezwanie do zapłaty), uznaje się, że została ona skutecznie doręczona Użytkownikowi odpowiednio – z dniem odmowy przyjęcia lub z dniem zwrotu korespondencji przez operatora pocztowego do nadawcy jako nieodebranej.
 3. Po skierowaniu sprawy do firmy windykacyjnej Biblioteka dochodzi swoich należności w łącznej kwocie, na którą składają się: wartość niezwróconych materiałów bibliotecznych oraz wszystkie naliczone opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych.
 4. Z chwilą przejęcia roszczeń przez firmę windykacyjną wszystkie sprawy związane ze spłatą należności prowadzone są przez windykatora.
 5. Do chwili uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki Użytkownik nie może korzystać z żadnych zasobów i usług Biblioteki.
 6. Jeśli na koncie dziecka Użytkownika istnieją nieuregulowane zobowiązania
  w stosunku do Biblioteki, poręczający nie może korzystać ze swojego konta, dopóki należności nie zostaną uregulowane.
 7. Osoba poręczająca, która ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki nie może korzystać z konta niepełnoletniego dziecka, a tym samym z usług i zasobów Biblioteki. Nie może również być osobą poręczającą przy zakładaniu konta kolejnemu dziecku.
 1. Korzystając ze materiałów bibliotecznych udostępnionych na miejscu Użytkownik jest zobowiązany do okazania karty bibliotecznej.
 2. Zbiory Czytelni są udostępniane tylko na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu u dyżurującego bibliotekarza.
 1. Każdy Użytkownik Biblioteki może zamówić sprowadzenie potrzebnych mu materiałów bibliotecznych, jeśli nie ma ich w zbiorach
 2. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały biblioteczne na koszt Użytkownika, pobierając opłatę za przesyłki pocztowe lub kurierskie i ewentualne dodatkowe ubezpieczenie materiałów bibliotecznych. Wpłaty przyjmowane są przez dyżurnych bibliotekarzy i kwitowane stosownymi dowodami. Użytkownik otrzymuje oryginał potwierdzenia wpłaty.
 3. Przy składaniu zamówienia wymagana jest deklaracja dotycząca pokrycia kosztów przez zamawiającego.
 4. Materiały biblioteczne sprowadzone przez Bibliotekę są udostępniane w Czytelni.
 5. Termin korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa Biblioteka wypożyczająca.
 6. Kserokopie materiałów z innych Bibliotek wykonane są na koszt zamawiającego i stają się jego własnością.
 1. Biblioteka świadczy usługi informacyjne i bibliograficzne w zakresie:
  1. udzielanie informacji katalogowych o zasobach katalogowych własnych i innych bibliotek
  2. udzielanie informacji bibliograficznych, w tym opracowanie zestawień bibliograficznych
  3. udzielanie informacji rzeczowych - wyszukiwanie informacji faktograficznych w oparciu przede wszystkim o zasoby własne
  4. wyszukiwanie publikacji książkowych do prac dyplomowych spośród źródeł dostępnych w Bibliotece oraz w oparciu o katalog
 1. Użytkownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu posiadający ważną kartę biblioteczną, mogą korzystać z Pokoju Pracy Indywidualnej (PPI)
 2. Zainteresowanym Użytkownikom przysługuje prawo rezerwacji PPI. Podczas rezerwacji należy określić termin oraz godziny korzystania z pomieszczenia, przy czym maksymalny czas rezerwacji to 2 tygodnie.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym pracowników Biblioteki.
 4. W przypadku braku rezerwacji PPI udostępniany jest zgodnie z zapotrzebowaniem.
 5. Użytkownik nie może samodzielnie odstępować PPI innym osobom.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zakończyć pracę w PPI 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w PPI.

I.    ZASADY OGÓLNE

 1. Prawo do korzystania z Internetu, programów multimedialnych, pakietu Office mają wszystkie osoby, powyżej 9.  roku życia, posiadające kartę biblioteczną. Dzieci poniżej 9. roku życia mogą korzystać z Internetu pod opieką osoby pełnoletniej. 
 2. W przypadku problemów ze sprzętem należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki bez podejmowania prób naprawy. 
 3. Użytkownicy mają prawo do:
  1)    korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Mediatece na zasadach określonych w ust. II;
  2)    korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w ust. III;
  3)    korzystania z pakietu Office na zasadach określonych w ust. V;
  4)    kopiowania danych na własne nośniki elektroniczne (po wcześniejszym zeskanowaniu ich przez bibliotekarza  programem antywirusowym), o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim;
  5)    korzystania z własnych nośników elektronicznych po konsultacji  z bibliotekarzem.
 4.  Użytkownikowi nie wolno:
  1)    zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym, dysku twardym komputera,
  2)    korzystać z oprogramowania nie wymienionego w  ust.  II,  ust. III i  ust. V, zainstalowanego na dysku komputera, z wyjątkiem otrzymanej wyraźnej zgody  pracownika Biblioteki. 
 5.  Użytkownik może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 1 godzinę. Po konsultacji z bibliotekarzem czas może ulec wydłużeniu.
 6. Użytkownicy korzystający z agendy Mediateka powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi komputera oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej. 
 7. Użytkownikowi, po wcześniejszym zarejestrowaniu u dyżurującego bibliotekarza,  przydzielone zostaje stanowisko, przy którym Użytkownik pracuje samodzielnie. 
 8. Wszelkie problemy techniczne Użytkownik jest zobowiązany zgłosić dyżurującemu Bibliotekarzowi.
 9. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez Użytkownika przy komputerze.
 10. Korzystanie z sieci komputerowej i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych oraz dydaktycznych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 11. Kończąc pracę przy komputerze, Użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane. Pozostawione przez Użytkownika dane zostaną usunięte.
 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pliki i dokumenty na dysku lokalnym komputera oraz niewylogowanie się z kont internetowych Użytkowników, tj.: poczty elektronicznej, konta bankowego, konta społecznościowego itp.


II.    KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA MULTIMEDIALNEGO

 1. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki, będące własnością Użytkownika.
 2. Użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego.
 3. Korzystanie z programów multimedialnych dostępnych w Mediatece jest bezpłatne.


III.    KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO INTERNETU

 1. Z Internetu można korzystać na stanowiskach komputerowych znajdujących się:
  1)    w holu Biblioteki
  2)    w Mediatece -  w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia edukacyjne
 2. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy dostępnych przeglądarek i ogranicza się do serwisów WWW – Word Wide Web.
 3. Korzystając z Internetu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności nie może zamieszczać w Internecie:
  1)    obrazów przemocy,
  2)    treści pornograficznych,
  3)    treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
  4)    treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  5)    wizerunku osoby bez jej zgody,
  6)    danych osobowych innych osób,
  7)    reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
  8)    treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. np. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
 4. Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), dokonywanie prób obejścia zabezpieczeń technicznych, prób nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.
 5. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie, np. gier.
 6. Zabrania się pobierania i udostępniania w Internecie plików objętych prawami autorskimi (zwłaszcza filmów, muzyki i gier) oraz korzystanie z sieci typu p2p i Torrent
 7.  Sporządzenie wydruku jest odpłatne i wynosi  za stronę A4 0,50 zł.
 8. Korzystanie z dostępu do Internetu jest bezpłatne.
 9. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Użytkownik traci bezterminowo prawo do korzystania z dostępu do Internetu.


IV.    KORZYSTANIE Z USŁUGI HOT SPOT

 1. Biblioteka jest operatorem bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu (HotSpotu).
 2. Internet w Bibliotece jest bezpłatny i ogólnodostępny.
 3. Biblioteka nie zapewnia pomocy przy konfiguracji sprzętu komputerowego użytkownika HotSpotu.
 4. Użytkownik, który nie zastosuje się do niniejszego Regulaminu będzie pozbawiony prawa do korzystania z Internetu.
 5. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpotu. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
 6. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść Użytkownik na skutek korzystania z dostępu do sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych, w tym za:
  1)    utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
  2)    ujawnienie danych Użytkownika,
  3)    brak dostępu do HotSpotu a co za tym idzie, opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usługi.
 7. Logowanie i wylogowanie się do HotSpotu jest na bieżąco monitorowane.


V.     KORZYSTANIE Z PAKIETU OFFICE

 1. Na stanowiskach komputerowych Użytkownik może samodzielnie korzystać z pakietu Office.
 2. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnik elektroniczny lub może go wydrukować. Wysokość opłaty za wydruk strony A4 wynosi 0,50 zł.
 3. Korzystanie z pakietu Office jest bezpłatne.
 1. Profile w mediach społecznościowych są miejscem promocji działalności oraz dyskusji i wymiany opinii na temat oferty kulturalnej i edukacyjnej Biblioteki. Dozwolone jest na nich również zamieszczanie pomysłów i propozycji organizacji wydarzeń kulturalnych.
 2. Użytkownicy decydujący się na obserwowanie profilów Biblioteki w mediach społecznościowych (poprzez dokonanie wyboru opcji „Lubię to!”, „Obserwuj” lub „Subskrybuj”), oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem i akceptacją go bez zmian i zastrzeżeń.
 3. Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym, w szczególności dotyczących tytoniu lub alkoholu jest zabronione.
 4. Zabrania się zamieszczania treści o charakterze: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.
 5. Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.
 6. Z profilów mogą korzystać wszyscy zainteresowani Użytkownicy sieci Internet – w tym osoby niepełnoletnie – dlatego zabrania się zamieszczać treści, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne itp.
 7. Zabrania się trollowania, hejtowania, spamowania i pisania komentarzy niedotyczących tematyki danego posta, gdyż tego rodzaju treści mogą utrudniać korzystanie z profilów innym użytkownikom i zaburzyć bieżącą komunikację
  z Biblioteką.
 8. Dozwolone jest zamieszczanie wszelkich uwag na temat Biblioteki. Zabronione jest rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat działalności Biblioteki, pracowników Biblioteki oraz uczestników wydarzeń i innych użytkowników profilów.
 9. Biblioteka zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści niezgodnych z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.
 10. Użytkownicy nieprzestrzegający zasad określonych niniejszym Regulaminem mogą zostać zablokowani w mediach społecznościowych.
 11. Biblioteka dokłada wszelkich starań, aby prywatność Użytkowników profilów nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie Regulaminów mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok).
 12. Biblioteka nie wymaga upubliczniania danych wrażliwych, takich jak numery: pesel, dowodu osobistego, karty bibliotecznej czy kont osobistych.
 13. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z profilów
  i nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych, zarówno danych własnych użytkownika jak i danych osób trzecich.
 14. Profile Biblioteki są otwarte dla wszystkich co oznacza, że zamieszczane tutaj treści są dostępne dla wszystkich użytkowników. Zalecane jest podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych tutaj treści w trosce o dobro własne, osób najbliższych (np. w kwestii ochrony danych osobowych), jak również wszystkich użytkowników profilów (np. w zakresie ochrony przed treściami nieodpowiednimi dla użytkowników niepełnoletnich).
 15. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok).
 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania zbiorów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie Biblioteki poprzez:
  1) kserokopiowanie;
  2) rejestrowanie (nagrywanie) na dostępnych nośnikach;
  3) skanowanie własnym urządzeniem - telefonem;
  4) wykonywanie wydruków.
 2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.
 3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
  1) w zakresie, w jakim nie zezwala na to prawo autorskie;
  2) publikacji chronionych prawem autorskim.
 4. Opłaty za usługi kserograficzne wynoszą: 0,50 zł za stronę A4 i 1 zł za stronę A3.
 1. Oferta edukacyjna Biblioteki jest bezpłatna.
 2. Zapisy na zajęcia odbywają się osobiście lub telefonicznie pod numerem:
  32 643 06 19
 3. Zajęcia odbywają się w godzinach pracy Biblioteki.
 4. Terminy zajęć są wcześniej zarezerwowane.
 5. Informacje o zajęciach są dostępne na stronie internetowej Biblioteki biblioteka.olkusz.pl
 1. Biblioteka udostępnia bezpłatnie kody dostępu do e-booków na platformie Legimi oraz CZYTELNI IBUK.PL z zachowaniem zasady, że jeden kod dostępu (oddzielny do Legimi i oddzielny do IBUK.PL) wydawany jest osobie zgłaszającej chęć skorzystania z ww. usługi, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się w zakładce SERWISY CYFROWE na stronie internetowej Biblioteki pod adresem: biblioteka.olkusz.pl
 2. Zasady korzystania z usług udostępnianych na platformie Legimi oraz CZYTELNI IBUK.PL określają regulaminy usługodawców dostępne w aktualnych wersjach na ich stronach internetowych.
 3. Kody do ebooków może otrzymać Użytkownik, który nie ma żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec Biblioteki.
 1. Dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych  ACADEMICA możliwy jest wyłącznie na wydzielonym stanowisku w Mediatece w PiMBP w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29b.
 2. Z systemu ACADEMICA korzystać mogą Użytkownicy zarejestrowani w tym systemie. Bezpłatnej rejestracji Użytkowników dokonuje pracownik Biblioteki.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia formularza oświadczenia, który otrzyma od pracownika biblioteki.
 4. Po zarejestrowaniu Użytkownika w systemie otrzymuje on indywidualne dane dostępowe składające się z loginu i tymczasowego hasła. Przy ich pomocy może logować się do systemu ACADEMICA na wydzielonym stanowisku.
 5. Publikacje można rezerwować poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www.academica.edu.pl.
 6. Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona Użytkownikowi pod warunkiem, że nie jest w tym czasie wypożyczona lub zarezerwowana przez innego użytkownika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu staje się ona dostępna dla pozostałych zarejestrowanych w systemie użytkowników.
 7. Korzystanie z publikacji naukowych możliwe jest wyłącznie w zakresie wyświetlania jej treści na ekranie terminala. Nie ma możliwości drukowania i pobierania przeglądanych materiałów. Ich utrwalanie i rozpowszechnianie nie jest dozwolone.
 1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo 29b.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych materiałów bibliotecznych - ich wypożyczeniem i zwrotem oraz w celach statystycznych na podstawie ustawy o bibliotekach oraz ustawy o statystyce publicznej i archiwach.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze materiałów bibliotecznych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
 7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres, w którym Użytkownik korzysta
  z usług świadczonych przez Bibliotekę oraz przez następne 10 lat, przez które należy przechowywać dane w celach archiwalnych, zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Dane osobowe są udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów o powierzenie danych.
 9. Biblioteka nie będzie też w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich Użytkowników.
 10. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Biblioteka jest objęta monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez Bibliotekę są uregulowane odrębnie Regulaminem Imprez w PiMBP w Olkuszu.
 12. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@biblioteka.olkusz.pl

Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej w pok. nr 5 w siedzibie PiMBP, ul. Fr. Nullo 29b.

 

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (np. kradzież, akty wandalizmu, agresji, itp.) na stałe pozbawiony prawa korzystania z usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor PiMBP w Olkuszu.
 2. Bibliotekarz może odmówić dostępu do materiałów bibliotecznych i oferowanych usług Użytkownikowi nie stosującemu się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania.
 3. Dyrektor PiMBP w Olkuszu ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę Centralną oraz Filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji lub innych ważnych przyczyn.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji i interpretacji Regulaminu przysługuje Dyrektorowi PiMBP w Olkuszu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz inne.
 6. Regulamin podlega ogłoszeniu w BIP oraz na stronie internetowej Biblioteki biblioteka.olkusz.pl
 7. Zmiana Regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego wprowadzenia i nie wymaga dla swej skuteczności doręczenia Użytkownikom.
  Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2024 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - Newsletter

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161.7.2022 Dyrektora PiMBP w Olkuszu z dnia 24 marca 2022 r.

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2020 poz. 344 t.j.)

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1) Biblioteka – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Olkuszu (kod pocztowy 32-300) przy ul. Nullo 29b, będący Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
  2) Usługobiorca – osoby korzystające z usługi o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie.
  3) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usługi.
  4) Newsletter – newsletter strony www.biblioteka.olkusz.pl jako usługa świadczona drogą elektroniczną przez Bibliotekę.
 1. Biblioteka świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera.
 2. Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.
 3. Każda zarejestrowana osoba w każdej chwili ma możliwość usunięcia w dowolnym momencie swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 4. Usługa dostępna jest wyłącznie poprzez dokonanie rejestracji w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem usługi jest dostarczanie materiałów promujących usługi Biblioteki w przedmiocie jej działalności.
 6. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu
 1. Warunkiem technicznym korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu.
 1. Proces rejestracji:
  Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:
  1) Wejść na stronę internetową o adresie https://www.biblioteka.olkusz.pl
  2) Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Newsletter” (www.biblioteka.olkusz.pl).
  3) Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
  a) W pole o nazwie „Wpisz swój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji newslettera . Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  b) Potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Newsletter” poprzez kliknięcie myszką w puste pole obok formularza „Regulamin”, co spowoduje zaznaczenie opcji zaznajomienia się na tak.
  c) Kliknąć na przycisk „zamawiam” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”).
  d) Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter” oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w celu korzystania z prowadzonej przez Bibliotekę usługi „Newsletter ”. Od tej chwili na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez Bibliotekę treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących promocji działań Biblioteki.
 2. Proces usunięcia zarejestrowanych danych:
  W sytuacji zaistnienia potrzeby usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter”, należy postępować w następujący sposób:
  1) Wejść na stronę internetową o adresie https://www.biblioteka.olkusz.pl
  2) Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz: w pole o nazwie „Wpisz swój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane są treści Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się.
  3) Kliknąć na przycisk „rezygnuję”, co jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter i usunięciem nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter ”. Po wykonaniu tej czynności, otworzy się strona internetowa potwierdzająca usunięcie e-maila z listy odbiorców Newslettera.
 3. Zmiana danych:
  W celu zmiany adresu e-mail w bazie „Newsletter” należy usunąć stary adres zgodnie z procesem usunięcia zarejestrowanych danych opisanym powyżej oraz wprowadzić nowy adres e-mail zgodnie z procesem rejestracji.
 1. Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do Biblioteki i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia.
 3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym www.biblioteka.olkusz.pl.
 4. Biblioteka ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Biblioteka powiadomi Usługobiorcę za pomocą wiadomości e-mail.