DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

 

Dostępność cyfrowa

Powiatowa i Miejska Biblioteka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.olkusz.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu (w skrócie PiMBP w Olkuszu):

 • Telefon: +48 32 64 30 619
 • E-mail: info@biblioteka.olkusz.pl
 • Adres korespondencyjny: ul. Fr. Nullo 29b 32-300 Olkusz

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2023 r.

 

Dostępność strony internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

Strona internetowa www.biblioteka.olkusz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Olkuszu,
 • Nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie  posiadają opisy alternatywne: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Olkuszu
 • Nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową: zostały opublikowane przed 2020-09-23
 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery)
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiających osobom niedowidzącym korzystanie z witryny
 • podstawowe informacje o bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu
 • PiMBP w Olkuszu udostępnia Widget Dostępności Serwisu UserWay, który jest zasilany przez dedykowany serwer dostępności. Menu dostępności strony internetowej PiMBP w Olkuszu  można włączyć naciskając klawisz Ctrl+U przy pierwszym załadowaniu strony lub klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się w prawym, górnym rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności należy poczekać chwilę, aż zostanie ono załadowane w całości. W panelu UserWay  zastosowano pełną gammę udogodnień:
  - Nawigacja klawiaturą
  - Czytanie strony
  - Regulację kontrastu
  - Podświetlenie linków
  - Skalowanie wielkości tekstu
  - Skalowanie odstępów między tekstem
  - Zatrzymywanie animacji
  - Profil przyjazny dla dyslektyka
  - Regulację wielkości kursora wraz z przewodnikiem do czytania (linią)
  - Strukturą strony

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

PiMBP w Olkuszu  kontynuuje wysiłki, aby stale przebudowywać dostępność swojej witryny i usług w przekonaniu, że naszym zbiorowym moralnym obowiązkiem jest umożliwienie bezproblemowego, dostępnego i nieskrępowanego użytkowania również osobom niepełnosprawnym.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-29.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Dziąbek, dyrekcja@biblioteka.olkusz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  32 643 06 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie niezwłocznie poinformowany, o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, wnoszącemu żądanie zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby w:
- Olkuszu, ul. Nullo 29b
- Olkuszu, ul. Długiej 19
- Olkusz, ul. Legionów Polskich 14/16
- Olkusz, ul. Konopnickiej 4
- Braciejówka 60
- Gorenice, ul. Leśna 1
- Osiek 79b
- Żurada, ul. Słoneczna

 

Nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:


Budynek Główny PiMBP w Olkuszu, ul.  Fr. Nullo 29b
 • Do wejścia głównego można dostać się od ulicy Fr. Nullo, gdzie przy schodach chodnikowych znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.  Do wejścia głównego można dostać się również od strony ul. Słowackiego, gdzie znajdują się miejsca postojowe, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Schodząc trzeba pokonać 16 stopni, przy których nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Schodząc z miejsc postojowych przy ul. Słowackiego należy ominąć schody, pójść dalej prosto i za posesjami prywatnymi skręcić w prawo. Znajduje się tam chodnik bez utrudnień architektonicznych.
 • Budynek biblioteki ma 3 kondygnacje. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez dwoje nierozsuwanych automatycznie szklanych drzwi. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. W budynku Biblioteki  nie ma dostępnej szatni. Po wejściu do  budynku po lewej stronie znajduje się ciąg schodów składający się z 46 stopni. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu. Pierwszy i ostatni stopień są oznaczone kontrastowo.
 • Po wejściu do biblioteki po lewej stronie znajduje się dźwig, który zapewnia komunikację  między piętrami osobom niepełnosprawnym.  Na dźwigu osobowym zamontowana została tabliczka posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Aby skorzystać z dźwigu należy wezwać pracownika. W tym celu należy nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie na wysokości klamki. Po naciśnięciu przycisku będzie słyszalny sygnał dźwiękowy przywołujący pracownika. Drzwi dźwigu nie otwierają się automatycznie. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów. Kabina dźwigu ma głębokość 135 centymetrów i szerokość 106 centymetrów. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • W budynku biblioteki głównej są 4 toalety. Na drugiej kondygnacji jest 1 toaleta przeznaczona dla dzieci,  1 toaleta dostosowana do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami, na trzeciej kondygnacji znajdują się oddzielne toalety dla kobiet i dla mężczyzn.

W bibliotece głównej dostępne są następujące przestrzenie zlokalizowane na drugiej kondygnacji; 

 • wypożyczalnia dla dzieci – oferująca literaturę dziecięcą oraz zbiory multimedialne w formatach alternatywnych dla osób niepełnosprawnych (np. zbiory elektroniczne - CD i MP3), audiobooki, które zapewniają dostęp do literatury osobom ze szczególnymi potrzebami; czytelnia dla dzieci (pełniąca rolę sali konferencyjnej);
 • mediateka – pracownia komputerowa dostępna dla wszystkich użytkowników zapewniająca dostęp do darmowego Internetu. W mediatece zgromadzone są zbiory multimedialne w formatach alternatywnych dla niepełnosprawnych (np. zbiory elektroniczne - CD i MP3), audiobooki, które zapewniają dostęp do literatury osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • W mediatece znajduje się stanowisko komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku, które posiada czytnik ekranu - specjalistyczny program, który dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows. Czytnik umożliwia: wsparcie dla popularnych aplikacji, w tym przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, czatów internetowych czy programów biurowych, w tym Word i Excel, raportowanie formatowania tekstu (nazwy czcionek, rozmiar, kolor i inne), informowanie o błędach ortograficznych, automatyczne odczytywanie tekstu pod kursorem myszy i opcjonalna dźwiękowa sygnalizacja położenia kursora myszy, wbudowany syntezator mowy dla języka polskiego i ponad 43 innych języków. Przy stanowisku znajduje się również powiększona klawiatura z przeznaczeniem dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na tym samym piętrze znajduje się;

 • sala edukacyjna, wykorzystywana do zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,  pracownia digitalizacji zbiorów oraz pokój pracy cichej z dostępem do Internetu.
 • Na trzeciej kondygnacji znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych.
  W wypożyczalni dla dorosłych oferujemy książki z dużą czcionką oraz zbiory multimedialne w formatach alternatywnych dla niepełnosprawnych (np. zbiory elektroniczne – CD, MP3, książki w formacie DAISY), audiobooki, które zapewniają dostęp do literatury osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z usług: IBUK Libra oraz Legimi. Obie te platformy umożliwiają powiększenie czcionki.
 • W budynku biblioteki głównej zastosowano kontrastowe oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • W centrali biblioteki na drzwiach wejściowych oraz  przy wejściach do  agend i pomieszczeń (na każdej kondygnacji) oraz na dźwigu osobowym  zamontowano tabliczki posiadające oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • Tablica informacyjna znajdująca się na półpiętrze również jest wyposażona w znaki w alfabecie Braille’a.
 • Na zewnątrz znajdują się dwie duże tablice z pełną nazwą biblioteki i jej logiem. Jedna z nich - nad wejściem głównym od strony południowej o wymiarach 5,5x1 m jest dodatkowo podświetlana, druga od strony wschodniej budynku ma wymiary 2,5x2,5 metra.

Budynek Filii nr 2 w Olkuszu, ul.  Długa 19
 • Filia biblioteki znajduje się na drugiej kondygnacji w budynku Remizy OSP.
 • Wejście od ulicy Długiej, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Aby dostać się do biblioteki trzeba pokonać troje nierozsuwanych automatycznie drzwi oraz schody z 15 stopniami. 
 • W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.
 • Przed wejściem do Filii została zamontowana tablica (posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz dzwonek, który służy do  kontaktu w celu skorzystania z usług biblioteki. Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą przywołać pracownika biblioteki dzwonkiem zamontowanym na tablicy lub skontaktować się  z nim pod nr tel.  32 6450120.
 • Pracownik zniesie na dół i odbierze książki.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka istnieje nieduży parking, na którym brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
   
Budynek Filii nr 3 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 14/16
 • Filia biblioteki znajduje się na drugiej kondygnacji pawilonu handlowego. Budynek posadowiony jest na terenie, na którym występuje różnica poziomów. Dlatego korzystając z wejścia od ulicy Legionów Polskich trzeba pokonać 25 schodów oraz dwoje nierozsuwanych automatycznie drzwi. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do biblioteki od strony parkingu znajdującego się z tyłu budynku przy ul. Legionów Polskich, gdzie istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu do biblioteki balkonem otaczającym pawilon.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 • W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.
 • W razie problemów z dotarciem, można kontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 754 77 55
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
   
Budynek Filii nr 5 w Olkuszu, ul. Konopnickiej 4
 • Filia biblioteki znajduje się w pawilonie handlowym na pierwszej kondygnacji. Wejście do filii znajduje się od ulicy Reja. Do wejścia do biblioteki prowadzi 13 schodów w dół. Do biblioteki wchodzi się przez dwoje nierozsuwanych automatycznie drzwi.
 • Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.
 • Przed wejściem do filii została zamontowana tablica (posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz dzwonek, który służy do  kontaktu w celu skorzystania z usług Biblioteki. Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą przywołać pracownika biblioteki dzwonkiem zamontowanym na tablicy lub skontaktować się  z nim pod nr tel.  32 6450892.
 • Pracownik wyniesie i odbierze książki.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Niedaleko budynku, w którym mieści się biblioteka, przy ulicy Konopnickiej znajduje się nieduży parking, na którym brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
   
Budynek Filii w Braciejówce, Braciejówka 60
 • Filia biblioteki znajduje się na drugiej kondygnacji w budynku szkoły podstawowej. Wejście od ulicy Kazika. Aby dostać się do biblioteki trzeba pokonać  dwoje nierozsuwanych drzwi oraz schody z 35 stopniami. 
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 • W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.
 • Przed wejściem do Filii została zamontowana tablica (posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz dzwonek, który służy do  kontaktu w celu skorzystania z usług Biblioteki. Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą przywołać pracownika biblioteki dzwonkiem zamontowanym na tablicy lub skontaktować się z nim pod nr tel.  603650619.
 • Pracownik zniesie na dół i odbierze książki.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Niedaleko budynku, w którym mieści się biblioteka znajduje się nieduży parking, na którym brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
   
Budynek Filii w Gorenicach, ul. Leśna 1
 • Filia biblioteki mieści się na pierwszej kondygnacji w budynku obok  plebanii w Gorenicach. Aby wejść do budynku, w którym mieści się biblioteka trzeba pokonać 2 - stopniowe schody i dwoje nierozsuwanych drzwi. Do biblioteki prowadzi korytarz.
 • Biblioteka znajduje się po lewej stronie, prowadzą do niej jedne drzwi.
 • W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Pod bibliotekę można bezpośrednio podjechać samochodem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
   
Budynek Filii w Osieku, Osiek 79b
 • Filia biblioteki mieści się na pierwszej kondygnacji w budynku szkoły podstawowej. Wejście od strony drogi z zapewnionym podjazdem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Po wejściu do szkoły, kierujemy się w prawo. Biblioteka znajduje się w sali na wprost, za przeszklonymi drzwiami.
 • Przestrzeń, w której znajduje się biblioteka pozbawiona barier architektonicznych. Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Niedaleko budynku, w którym mieści się biblioteka znajduje się nieduży parking, na którym brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
   
Budynek Filii w Żuradzie, ul. Słoneczna 16
 • Filia biblioteki znajduje się na pierwszej kondygnacji w budynku remizy OSP. Do budynku wchodzi się z ulicy Słonecznej, do biblioteki prowadzi 12 stopni, ale obok nich znajduje się łagodny podjazd dla osób niepełnosprawnych pod same drzwi. Aby skorzystać z podjazdu trzeba pokonać jeden niewielki stopień.
 • W filii brak kontrastowych oznaczeń dróg ewakuacyjnych.
 • Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  32 641 25 22.
 • Pracownik zniesie na dół potrzebne książki.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka istnieje nieduży parking, na którym brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • Pracownicy pierwszego kontaktu wzięli udział w szkoleniu „Osoba niesłysząca w bibliotece” i zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – użytkownika z niepełnosprawnością.
 • Na stronie internetowej jest dostępny film w Polskim Języku Migowym z podstawowymi informacjami o Bibliotece.
 • Biblioteka na swojej stronie internetowej nie ma dodatkowych informacji o ofercie dla osób niepełnosprawnych
 • W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania w naszych placówkach z tłumaczy języka migowego. Nie posiadamy w żadnej z placówek: głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, pętli indukcyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego, który został przekazany 31.03.2021 do Wojewody małopolskiego.

 

Informacja o działalności olkuskiej biblioteki w Polskim Języku Migowym (materiał zawiera również napisy).