W 2016 roku po raz szósty został zorganizowany Ranking Bibliotek, którego organizatorami są Instytut Książki i „Rzeczpospolita”. W tym roku olkuska Biblioteka zajęła 49 miejsce w Polsce (na 806 bibliotek biorących udział w rankingu) oraz 5 miejsce wśród 67 bibliotek w Małopolsce.

Celem Rankingu Bibliotek jest nagrodzenie samorządów najbardziej zaangażowanych w kulturalny rozwój swojej gminy. Organizatorzy wychodzą z założenia, że dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów. Nagradzani są przedstawiciele samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderzy każdego z województw. W 2016 r. rozesłano ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Na ankietę odpowiedziało blisko 800 bibliotek. W rankingu były brane pod uwagę dane za 2015 r. O miejscu biblioteki w rankingu decydowały m. in. udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 roku, (jako proc. budżetu samorządu ogółem), dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz dostępność książek dla osób słabowidzących i niewidomych. Oceniane były również powierzchnia biblioteki i filii, średnie zatrudnienie w placówce, księgozbiór na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku oraz nowe książki zakupione w 2015 roku.